AM26C31I 26C31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: AM26C31I 26C31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;

Mã: AM26C31C;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Hàng tương đương: AM26LS31, AM26LS31C, AM26C31C AM26C31

Tên hàng: AM26C31I 26C31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;  Mã: AM26C31C;  Hãng sx: TI;  Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;  Hàng tương đương: AM26LS31, AM26LS31C, AM26C31C AM26C31

Tên hàng: AM26C31I 26C31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;
Mã: AM26C31C;
Hãng sx: TI;
Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;
Hàng tương đương: AM26LS31, AM26LS31C, AM26C31C AM26C31

 

Tags: , ,