AM26C32I 26C32 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: AM26C32I 26C32 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;

Mã: AM26C32I;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Hàng tương đương: AM26LS32, AM26C32C AM26LS32C, AM26C32C AM26C32I

Tên hàng: AM26C32I 26C32 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;  Mã: AM26C32I;  Hãng sx: TI;  Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;  Hàng tương đương: AM26LS32, AM26C32C AM26LS32C, AM26C32C AM26C32I

Tên hàng: AM26C32I 26C32 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;
Mã: AM26C32I;
Hãng sx: TI;
Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;
Hàng tương đương: AM26LS32, AM26C32C AM26LS32C, AM26C32C AM26C32I

Tags: , ,