AM26LS31C SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422;

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: AM26LS31C SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422;

Mã: AM26LS31C_3.9;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Hàng tương đương: AM26LS31, 26LS31

Tên hàng: AM26LS31C SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422;  Mã: AM26LS31C_3.9;  Hãng sx: TI;  Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;  Hàng tương đương: AM26LS31, 26LS31

Tên hàng: AM26LS31C SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422;
Mã: AM26LS31C_3.9;
Hãng sx: TI;
Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;
Hàng tương đương: AM26LS31, 26LS31

Tags: , , , ,