AM26LS32ACN IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: AM26LS32ACN IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;

Mã: AM26LS32ACN;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hàng tương đương: AM26LS32, AM26LS32N, AM26LS32A

Tên hàng: AM26LS32ACN IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;  Mã: AM26LS32ACN;  Hãng sx: TI;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Hàng tương đương: AM26LS32, AM26LS32N, AM26LS32A

Tên hàng: AM26LS32ACN IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;
Mã: AM26LS32ACN;
Hãng sx: TI;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Hàng tương đương: AM26LS32, AM26LS32N, AM26LS32A

Tags: ,