DC3-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: DC3-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-14P_S;

Hàng tương đương: IDE 14

Tên hàng: DC3-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng;  Mã: DC3-14P_S;  Hàng tương đương: IDE 14Tên hàng: DC3-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng;  Mã: DC3-14P_S;  Hàng tương đương: IDE 14

Tên hàng: DC3-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng;
Mã: DC3-14P_S;
Hàng tương đương: IDE 14

Tags: , ,