DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-30P_S;

Hàng tương đương: IDE 230

Tên hàng: DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực thẳng;  Mã: DC3-30P_S;  Hàng tương đương: IDE 230

Tên hàng: DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực thẳng;
Mã: DC3-30P_S;
Hàng tương đương: IDE 230

Tags: , ,