DC3-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: DC3-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-40P_R;

Hàng tương đương: IDE 40

Tên hàng: DC3-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong;  Mã: DC3-40P_R;  Hàng tương đương: IDE 40Tên hàng: DC3-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong;  Mã: DC3-40P_R;  Hàng tương đương: IDE 40

Tên hàng: DC3-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong;
Mã: DC3-40P_R;
Hàng tương đương: IDE 40

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG