Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp;

Mã: DIP28S

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp;  Mã: DIP28S

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp;
Mã: DIP28S

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG