USB

Tên hàng: Micro SD to USB 2.0 Reader

Micro SD to USB 2.0 Reader

Giá: 6,000 VNĐ

Tên hàng: Micro SD to USB 2.0 Reader

Tên hàng: MK5P Cổng Micro USB 5P loại cái, chân dán hàn mạch;

MK5P Cổng Micro USB 5P loại cái, chân dán hàn mạch;

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: MK5P Cổng Micro USB 5P loại cái, chân dán hàn mạch;

Tên hàng: USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân cắm hàn mạch;

USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân cắm hàn mạch;

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân cắm hàn mạch;

Tên hàng: USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân dán hàn mạch;

USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân dán hàn mạch;

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân dán hàn mạch;

Tên hàng: USB-B Cổng USB B loại cái, chân cắm hàn mạch;Tên hàng: USB-B Cổng USB B loại cái, chân cắm hàn mạch;

USB-B Cổng USB B loại cái, chân cắm hàn mạch;

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: USB-B Cổng USB B loại cái, chân cắm hàn mạch;

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại cái, chân cắm hàn mạch;

USB-A Cổng USB A loại cái, chân cắm hàn mạch;

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại cái, chân cắm hàn mạch;

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại đực, chân cắm hàn mạch;

USB-A Cổng USB A loại đực, chân cắm hàn mạch;

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại đực, chân cắm hàn mạch;

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại đực, hàn dây có vỏ nhựa;

USB-A Cổng USB A loại đực, hàn dây có vỏ nhựa;

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại đực, hàn dây có vỏ nhựa;

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại cái, hàn dây có vỏ nhựa

USB-A Cổng USB A loại cái, hàn dây có vỏ nhựa

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại cái, hàn dây có vỏ nhựa

LÊN ĐẦU TRANG