LMV358M LMV358 SOP8 IC thuật toán Dual Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifier;

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: LMV358M LMV358 SOP8 IC thuật toán Dual Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifier;

Mã: LMV358M;

Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8;

Thương hiệu: National;

Hàng tương đương: LM358;

Phân nhóm: IC thuật toán;

Tên hàng: LMV358M LMV358 SOP8 IC thuật toán Dual Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifier;  Mã: LMV358M;  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8;  Thương hiệu: National;  Hàng tương đương: LM358;  Phân nhóm: IC thuật toán;

Tên hàng: LMV358M LMV358 SOP8 IC thuật toán Dual Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifier;
Mã: LMV358M;
Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8;
Thương hiệu: National;
Hàng tương đương: LM358;
Phân nhóm: IC thuật toán;

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG