MIP2K2 MIP2K2S DIP7 IC nguồn

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: MIP2K2 MIP2K2S DIP7 IC nguồn;

Mã: MIP2K2;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Tên hàng: MIP2K2 MIP2K2S DIP7 IC nguồn;  Mã: MIP2K2;  Kiểu chân: cắm DIP-7;

Tên hàng: MIP2K2 MIP2K2S DIP7 IC nguồn;
Mã: MIP2K2;
Kiểu chân: cắm DIP-7;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG