Điện trở 39R 0.25W (39R 1/4W)

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 39R 0.25W (39R 1/4W);

Mã: RES-39R0.25W\

Tên hàng: Điện trở 39R 0.25W (39R 1/4W);  Mã: RES-39R0.25W

Tên hàng: Điện trở 39R 0.25W (39R 1/4W);
Mã: RES-39R0.25W

Tags: ,