Điện trở 0.39R 0.5W dán 1812 (L4.5xW3.2mm) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 0.39R 0.5W dán 1812 (L4.5xW3.2mm) sai số 1%;

Mã: RES1812-0.39R0.5W;

Kiểu chân: dán 1812 (L4.5xW3.2mm);

Phân nhóm: điện trở dán 1812;

Tag: Điện trở dán 1812; điện trở dán R390, điện trở dán 0,39 ohm, 0.39 ohm

Tên hàng: Điện trở 0.39R 0.5W dán 1812 (L4.5xW3.2mm) sai số 1%;  Mã: RES1812-0.39R0.5W;  Kiểu chân: dán 1812 (L4.5xW3.2mm);  Phân nhóm: điện trở dán 1812;  Tag: Điện trở dán 1812; điện trở dán R390, điện trở dán 0,39 ohm, 0.39 ohm

Tên hàng: Điện trở 0.39R 0.5W dán 1812 (L4.5xW3.2mm) sai số 1%;
Mã: RES1812-0.39R0.5W;
Kiểu chân: dán 1812 (L4.5xW3.2mm);
Phân nhóm: điện trở dán 1812;
Tag: Điện trở dán 1812; điện trở dán R390, điện trở dán 0,39 ohm, 0.39 ohm

Tags: