2SK1020 K1020 TO247 N MOSFET 30A 500V (TM)

Giá: 37.000 VNĐ

Tên hàng: 2SK1020 K1020 TO247 N MOSFET 30A 500V (TM);

Mã: 2SK1020_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-247v

Tên hàng: 2SK1020 K1020 TO247 N MOSFET 30A 500V (TM);  Mã: 2SK1020_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-247v

Tên hàng: 2SK1020 K1020 TO247 N MOSFET 30A 500V (TM);
Mã: 2SK1020_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-247v

Tags: , ,