2N6027

Tên hàng: 2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW; Mã: 2N6027; Kiểu chân: TO-92; Hàng tương đương: 2N6028; Tag: Programmable Unijunction Transistor Programmable Unijunction Transistor Triggers

2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: 2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW;

Mã: 2N6027;

Kiểu chân: TO-92;

Hàng tương đương: 2N6028;

Tag: Programmable Unijunction Transistor Programmable Unijunction Transistor Triggers

2N6027-Unijunction-Transistor

2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW

Giá: 18.000 VNĐ

2N6027 TO-92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW

Mã: 2N6027

Kiểu chân: TO-92

Hàng tương đương: 2N6028

Tag: Programmable Unijunction Transistor Programmable Unijunction Transistor Triggers

LÊN ĐẦU TRANG