CAPP-10uF35V_nzi

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF 5x11mm; Mã: CAPP-10uF35V

Tụ hóa 10uF 35V 10uF 5x11mm;

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF 5x11mm;

Mã: CAPP-10uF35V

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF; Mã: CAPP-10uF35V

Tụ hóa 10uF 35V 10uF;

Giá: 200 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF;

Mã: CAPP-10uF35V