DC3-16P_S;

Tên hàng; DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-16P_S; Hàng tương đương: IDE 16

DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng; DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-16P_S;

Hàng tương đương: IDE 16

LÊN ĐẦU TRANG