DC3-26P_S;

Tên hàng: DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-26P_S; Hàng tương đương: IDE 26

DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-26P_S;

Hàng tương đương: IDE 26

LÊN ĐẦU TRANG