DC3-30P_S;

Tên hàng: DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-30P_S; Hàng tương đương: IDE 230

DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-30P_S;

Hàng tương đương: IDE 230

LÊN ĐẦU TRANG