Đế IC 18 chân dẹt

Tên hàng: Đế IC 18 chân dẹt; Mã: DIP18S

Đế IC 18 chân dẹt

Giá: 2.500 VNĐ

Đế IC 18 chân dẹt;

Mã: DIP18S

LÊN ĐẦU TRANG