Đế IC 20 chân dẹt

Tên hàng: Đế IC 18 chân dẹt; Mã: DIP18S

Đế IC 20 chân dẹt

Giá: 3.000 VNĐ

Đế IC 20 chân dẹt; Mã: DIP20S

LÊN ĐẦU TRANG