DIP28S

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp; Mã: DIP28S

Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp;

Mã: DIP28S

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp; Mã: DIP28S (có 17 đế trong 1 ống)

Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp;

Mã: DIP28S (có 17 đế trong 1 ống)

Đế IC 28 chân dẹt; Mã: DIP28S

Giá: 3.500 VNĐ

Đế IC 28 chân dẹt; Mã: DIP28S

LÊN ĐẦU TRANG