DS18B20

Tên hàng: DS18B20 TO92 IC cảm biến nhiệt độ Temp Sensor Digital Serial (1-Wire) 3-Pin; Mã: DS18B20; Kiểu chân: cắm TO-92; Thương hiệu: Dallas

DS18B20 TO92 IC cảm biến nhiệt độ Temp Sensor Digital Serial (1-Wire) 3-Pin

Giá: 23,000 VNĐ

Tên hàng: DS18B20 TO92 IC cảm biến nhiệt độ Temp Sensor Digital Serial (1-Wire) 3-Pin;

Mã: DS18B20;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Thương hiệu: Dallas

Tên hàng: DS18B20 TO92 IC cảm biến nhiệt độ Temp Sensor Digital Serial (1-Wire) 3-Pin; Mã: DS18B20; Kiểu chân: cắm TO-92; Thương hiệu: Dallas

DS18B20 TO92 IC cảm biến nhiệt độ Temp Sensor Digital Serial (1-Wire) 3-Pin

Giá: 23.000 VNĐ

Tên hàng: DS18B20 TO92 IC cảm biến nhiệt độ Temp Sensor Digital Serial (1-Wire) 3-Pin;

Mã: DS18B20;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Thương hiệu: Dallas

LÊN ĐẦU TRANG