IDE 16

Tên hàng; DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-16P_S; Hàng tương đương: IDE 16

DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng; DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-16P_S;

Hàng tương đương: IDE 16

Tên hàng; DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-16P_R; Hàng tương đương: IDE 16

DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực cong

Giá: 1.500 VNĐ

DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-16P_R; Hàng tương đương: IDE 16

Tên hàng: FC-16P đầu bóp cáp IDE16 cái; Mã: FC-16P; Hàng tương đương: IDE 16

FC-16P đầu bóp cáp IDE16 cái

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: FC-16P đầu bóp cáp IDE16 cái;

Mã: FC-16P;

Hàng tương đương: IDE 16

LÊN ĐẦU TRANG