IDE 26

Tên hàng: DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-26P_S; Hàng tương đương: IDE 26

DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-26P_S;

Hàng tương đương: IDE 26

Tên hàng: DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-26P_R; Hàng tương đương: IDE 26

DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-26P_R;

Hàng tương đương: IDE 26

Tên hàng: FTêTên hàng:FC-26P đầu bóp cáp IDE26 cái; Mã: FC-26P; Hàng tương đương: IDE 26n hàng:FC-26P đầu bóp cáp IDE26 cái; Mã: FC-26P; Hàng tương đương: IDE 26C-20P đầu bóp cáp IDE20 cái; Mã: FC-20P; Hàng tương đương: IDE 20

FC-26P đầu bóp cáp IDE26 cái

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng:FC-26P đầu bóp cáp IDE26 cái;

Mã: FC-26P;

Hàng tương đương: IDE 26

LÊN ĐẦU TRANG