IDE 50

Tên hàng: DC3-50P IDE50P Bưox header 50x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-50P_S; Hàng tương đương: IDE 50

DC3-50P IDE50P Box header 50x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-50P IDE50P Box header 50x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-50P_S;

Hàng tương đương: IDE 50

Tên hàng: FC-50P đầu bóp cáp IDE50 cái; Mã: FC-50P; Hàng tương đương: IDE 50

FC-50P đầu bóp cáp IDE50 cái

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: FC-50P đầu bóp cáp IDE50 cái;

Mã: FC-50P;

Hàng tương đương: IDE 50

LÊN ĐẦU TRANG