LS06

Tên hàng: LS06 74LS06 SN74LS06DR SOP-14 IC số; Mã: LS06; Kiểu chân: dán SOP-14; Hãng sx: TI; Tên hàng: LS06 74LS06 SN74LS06DR SOP-14 IC số; Mã: LS06; Kiểu chân: dán SOP-14; Hãng sx: TI;

LS06 74LS06 SN74LS06DR SOP-14 IC số

Giá: 20.000 VNĐ

Tên hàng: LS06 74LS06 SN74LS06DR SOP-14 IC số;

Mã: LS06;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Hãng sx: TI;

LÊN ĐẦU TRANG