SP232EEN

Tên hàng: SP232EEN MAX232ESE SP232 SOP16 IC giao tiếp 232; Mã: SP232EEN; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: SIPPEX; Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

SP232EEN MAX232ESE SP232 SOP16 IC giao tiếp 232

Giá: 7,500 VNĐ

Tên hàng: SP232EEN MAX232ESE SP232 SOP16 IC giao tiếp 232;

Mã: SP232EEN;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: SIPPEX;

Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

Tên hàng: SP232EEN MAX232ESE SP232 SOP16 IC giao tiếp 232; Mã: SP232EEN; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: SIPPEX; Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

SP232EEN MAX232ESE SP232 SOP16 IC giao tiếp 232

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: SP232EEN MAX232ESE SP232 SOP16 IC giao tiếp 232;

Mã: SP232EEN;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: SIPPEX;

Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

LÊN ĐẦU TRANG