Tụ hóa 10uF 35V 10uF 5x11mm;

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF 5x11mm; Mã: CAPP-10uF35V

Tụ hóa 10uF 35V 10uF 5x11mm;

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF 5x11mm;

Mã: CAPP-10uF35V