THX1013H DIP8 Ic nguồn

Giá: 24.500 VNĐ

Tên hàng: THX1013H DIP8 Ic nguồn;

Mã: THX1013H;

Kiểu chân: cắm DIP-8

Tên hàng: THX1013H DIP8 Ic nguồn;  Mã: THX1013H;  Kiểu chân: cắm DIP-8

Tên hàng: THX1013H DIP8 Ic nguồn;
Mã: THX1013H;
Kiểu chân: cắm DIP-8

Tags: ,