Tụ Hóa

Tên hàng: Tụ kẹo CBB22 335J400V 3.3uF 400V 25mm; Mã: CBB22-355J400V25mm

Tụ kẹo CBB22 335J400V 3.3uF 400V 25mm

Giá: 5,500 VNĐ

Tên hàng: Tụ kẹo CBB22 335J400V 3.3uF 400V 25mm;

Mã: CBB22-355J400V25mm

Tên hàng: Tụ bếp từ 5uF 275VAC; Kiểu chân: cắm; Dùng cho: bếp từ; Tag: MKP X2 5uF/275V AC 400V DC, 5uF J 400VDC MKP 275VAC-X2, tụ bếp từ, tụ 5uF/400VDC

Tụ bếp từ 5uF 275VAC

Giá: 7,500 VNĐ

Tên hàng: Tụ bếp từ 5uF 275VAC;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: bếp từ;

Tag: MKP X2 5uF/275V AC 400V DC, 5uF J 400VDC MKP 275VAC-X2, tụ bếp từ, tụ 5uF/400VDC

Tên hàng: Tụ hóa 2200uF 16V 2200uF 10x20mm; Mã: CAPP-2200uF16V

Tụ hóa 2200uF 16V 2200uF 10x20mm

Giá: 1,500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 2200uF 16V 2200uF 10x20mm; Mã: CAPP-2200uF16V

Tên hàng: Tụ hóa 3300uF 10V 3300uF 10x20mm; Mã: CAPP-3300uF10V

Tụ hóa 3300uF 10V 3300uF 10x20mm

Giá: 1,500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 3300uF 10V 3300uF 10x20mm;

Mã: CAPP-3300uF10V

Tên hàng: Tụ hóa 220uF 16V 220uF 6x7mm; Mã: CAPP-220uF16V

Tụ hóa 220uF 16V 220uF 6x7mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 220uF 16V 220uF 6x7mm;

Mã: CAPP-220uF16V

Tên hàng: Tụ hóa 100uF 16V 100uF 5x7mm; Mã: CAPP-100uF16V

Tụ hóa 100uF 16V 100uF 5x7mm

Giá:500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 100uF 16V 100uF 5x7mm;

Mã: CAPP-100uF16V

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 50V 47uF 6x7mm; Mã: CAPP-47uF50V

Tụ hóa 47uF 50V 47uF 6x7mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 50V 47uF 6x7mm;

Mã: CAPP-47uF50V

Tên hàng: Tụ hóa 100uF 25V 100uF 6x7mm; Mã: CAPP-100uF25V

Tụ hóa 100uF 25V 100uF 6x7mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 100uF 25V 100uF 6x7mm;

Mã: CAPP-100uF25V

Tên hàng:Tụ hóa 220uF 50V 220uF 10x16mm; Mã: CAPP-220uF50V

Tụ hóa 220uF 50V 220uF 10x16mm;

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng:Tụ hóa 220uF 50V 220uF 10x16mm;

Mã: CAPP-220uF50V

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF 5x11mm; Mã: CAPP-10uF35V

Tụ hóa 10uF 35V 10uF 5x11mm;

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF 5x11mm;

Mã: CAPP-10uF35V

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF; Mã: CAPP-10uF35V

Tụ hóa 10uF 35V 10uF;

Giá: 200 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF;

Mã: CAPP-10uF35V

Tên hàng: Tụ hóa 1uF 50V 1uF 5x11mm; Mã: CAPP-1uF50V

Tụ hóa 1uF 50V 1uF 5x11mm; Mã: CAPP-1uF50V

Giá: 200 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 1uF 50V 1uF 5x11mm;

Mã: CAPP-1uF50V

Tên hàng: Tụ hóa 470uF 25V 470uF 8x12mm; Mã: CAPP-470uF25V

Tụ hóa 470uF 25V 470uF 8x12mm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 470uF 25V 470uF 8x12mm;

Mã: CAPP-470uF25V

Tên hàng: Tụ hóa 2200uF 25V 2200uF; Mã: CAPP-2200uF25V

Tụ hóa 2200uF 25V 2200uF

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 2200uF 25V 2200uF;

Mã: CAPP-2200uF25V

LÊN ĐẦU TRANG