UCC3804D UCC3804 SOP8 IC nguồn Low-Power BiCMOS Current-Mode PWM

Giá: 8,500 VNĐ

Tên hàng: UCC3804D UCC3804 SOP8 IC nguồn Low-Power BiCMOS Current-Mode PWM;

Mã: UCC3804D;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã kho: UCC3804D_525

Tên hàng: UCC3804D UCC3804 SOP8 IC nguồn Low-Power BiCMOS Current-Mode PWM;  Mã: UCC3804D;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Mã kho: UCC3804D_525

Tên hàng: UCC3804D UCC3804 SOP8 IC nguồn Low-Power BiCMOS Current-Mode PWM;
Mã: UCC3804D;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Mã kho: UCC3804D_525

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG