Đầu cắm header 8×1 cái, chân 3.96mm thẳng

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Đầu cắm header 8×1 cái, chân 3.96mm thẳng;

Mã: VH3.96-8Y

Tên hàng: Đầu cắm header 8x1 cái, chân 3.96mm thẳng;  Mã: VH3.96-8Y

Tên hàng: Đầu cắm header 8×1 cái, chân 3.96mm thẳng;
Mã: VH3.96-8Y

Tags: ,