WH148 B50K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: WH148 B50K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm;

Mã: WH148-B50K

Tên hàng: WH148 B50K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm;  Mã: WH148-B50K

Tên hàng: WH148 B50K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm;
Mã: WH148-B50K

Tags: ,