10A10 Diode 10A 1000V

Giá: 1.100 VNĐ

Tên hàng: 10A10 Diode 10A 1000V;

Mã: 10A10;

Kiểu chân: cắm

Tên hàng: 10A10 Diode 10A 1000V;  Mã: 10A10;  Kiểu chân: cắm

Tên hàng: 10A10 Diode 10A 1000V;
Mã: 10A10;
Kiểu chân: cắm

Tags: , ,