NPN Transistor

Tên hàng: 2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE; Mã: 2SC5027; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: Toshiba; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư máy may; Phân nhóm: NPN Transistor

2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: 2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE;

Mã: 2SC5027;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư máy may;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM); Mã: 2SD2553; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: Toshiba; Dùng cho: vật tư màn hình;

2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM)

Giá: 3,500 VNĐ

Tên hàng: 2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM);

Mã: 2SD2553;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: Toshiba;

Dùng cho: vật tư màn hình;

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V; Mã: 2SC3998; Kiểu chân: cắm TO-247; Dùng cho: vậy tư màn hình, vất tư máy hàn siêu âm Mã kho: 2SC3998_688; Phân nhóm: NPN Transistor

2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V

Giá: 22,000 VNĐ

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V;

Mã: 2SC3998;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Dùng cho: vậy tư màn hình, vất tư máy hàn siêu âm

Mã kho: 2SC3998_688;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V; Mã: BUX48A_ST; kiểu chân: TO-3; Thương hiệu: ST; Dùng cho: vật tư máy hàn; Mã kho: BUX48A_nic; Phân nhóm: NPN Transistor

BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V

Giá: 17.000 VNĐ

Tên hàng: BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V;

Mã: BUX48A_ST;

kiểu chân: TO-3;

Thương hiệu: ST;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

Mã kho: BUX48A_nic;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: MPS2222 2N2222A 2N2222 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V; Mã: 2N2222A; Kiểu chân: cắm TO-92; Hàng tương đương: MPS2222 2N2222A 2N2222; Phân nhóm: NPN Transistor

MPS2222 2N2222A 2N2222 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: MPS2222 2N2222A 2N2222 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V;

Mã: 2N2222A;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Hàng tương đương: MPS2222 2N2222A 2N2222;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2SC5103 C5103 TO252 NPN Transistor 5A 60V BCE; Mã: 2SC5103; Kiểu chân: 3 chân dán TO-252; Phân nhóm: NPN Transistor, TO-252 Transistor; Dùng cho: vật tư màn hình LCD

2SC5103 C5103 TO252 NPN Transistor 5A 60V BCE; Mã: 2SC5103; Kiểu chân: 3 chân dán TO-252; Phân nhóm: NPN Transistor, TO-252 Transistor; Dùng cho: vật tư màn hình LCD

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: 2SC5103 C5103 TO252 NPN Transistor 5A 60V BCE;

Mã: 2SC5103;

Kiểu chân: 3 chân dán TO-252;

Phân nhóm: NPN Transistor, TO-252 Transistor;

Dùng cho: vật tư màn hình LCD

2SJ6812 J6812 TO3P NPN Transistor 12A 750V BCE; Mã: J6812; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: TOSHIBA; Dùng cho: vật tư màn hình

2SJ6812 J6812 TO3P NPN Transistor 12A 750V BCE

Giá: 15,500 VNĐ

2SJ6812 J6812 TO3P NPN Transistor 12A 750V BCE;

Mã: J6812;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Dùng cho: vật tư màn hình

Tên hàng: BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB; Mã: BF494; Kiểu chân: cắm 3 chân TO-92; Phân nhóm: NPN transistor

BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB;

Mã: BF494;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-92;

Phân nhóm: NPN transistor

Tên hàng: ET191 TO3P NPN Transistor 12A 600V BCE; Mã: ET191; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: FUJI; xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư biến tần;

ET191 TO3P NPN Transistor 12A 600V BCE

Giá: 22.500 VNĐ

Tên hàng: ET191 TO3P NPN Transistor 12A 600V BCE;

Mã: ET191;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: FUJI;

xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Tên hàng: 2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V; Mã: 2SC1815; Kiểu chân: cắm TO-92; Phân nhóm: NPN Transistor

2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V;

Mã: 2SC1815;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: MJE13003 E13003-2 EL13003 E13003 TO220 NPN transistor 1.5A 400V; Mã: E13003-2; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: TOSHIBA; Phân nhóm: NPN Transistor

MJE13003 E13003-2 EL13003 E13003 TO220 NPN transistor 1.5A 400V

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: MJE13003 E13003-2 EL13003 E13003 TO220 NPN transistor 1.5A 400V;

Mã: E13003-2;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2SC3320 C3320 TO3P NPN Transistor 15A 500V (TM); Mã: 2SC3320; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: Fuji; Xuất xứ: tháo máy; Phân nhóm: NPN Transistor; Mã Kho: 2SC3320_088

2SC3320 C3320 TO3P NPN Transistor 15A 500V (TM)

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: 2SC3320 C3320 TO3P NPN Transistor 15A 500V (TM);

Mã: 2SC3320;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: Fuji;

Xuất xứ: tháo máy;

Phân nhóm: NPN Transistor;

Mã Kho: 2SC3320_088

Tên hàng: MJD122G MJD122T4G MJD122 TIP122 J122G SOT252 NPN Transistor Darlington 8A 100V 20W; Mã: J122G; Kiểu chân: dán SOT-252; Thương hiệu: ON; Dùng cho: vật tư PLC; Phân nhóm: NPN Transistor;

MJD122G MJD122T4G MJD122 TIP122 J122G SOT252 NPN Transistor Darlington 8A 100V 20W; Mã: J122G

Giá: 2,500 VNĐ

Tên hàng: MJD122G MJD122T4G MJD122 TIP122 J122G SOT252 NPN Transistor Darlington 8A 100V 20W;

Mã: J122G;

Kiểu chân: dán SOT-252;

Thương hiệu: ON;

Dùng cho: vật tư PLC;

Phân nhóm: NPN Transistor;

Tên hàng: C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE; Mã: 2SC5027; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: Toshiba; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư máy may; Phân nhóm: NPN Transistor

C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE;

Mã: 2SC5027;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư máy may;

Phân nhóm: NPN Transistor

LÊN ĐẦU TRANG