Header

Tên hàng: DC3-10P IDE10P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-10P_S; Hàng tương đương: IDE 10; Mã: DC3-10P_S_qew

DC3-10P IDE10P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: DC3-10P IDE10P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-10P_S;

Hàng tương đương: IDE 10;

Mã: DC3-10P_S_qew

Tên hàng: DC2-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng); Mã: DC2-40P_S; Hàng tương đương: IDE 40; Mã kho: DC2-40P_S_GOO

DC2-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng)

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: DC2-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-40P_S;

Hàng tương đương: IDE 40;

Mã kho: DC2-40P_S_GOO

Tên hàng: DC2-34P IDE34P Box header 17x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng); Mã: DC2-34P_S; Hàng tương đương: IDE 34; Mã kho: DC2-34P_S_GOO

DC2-34P IDE34P Box header 17x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng)

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: DC2-34P IDE34P Box header 17x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-34P_S;

Hàng tương đương: IDE 34;

Mã kho: DC2-34P_S_GOO

Tên hàng: DC2-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng); Mã: DC2-26P_S; Hàng tương đương: IDE 26; Mã kho: DC2-26P_S_GOO

DC2-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng)

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: DC2-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-26P_S;

Hàng tương đương: IDE 26;

Mã kho: DC2-26P_S_GOO

DC2-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng)

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: DC2-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-20P_S;

Hàng tương đương: IDE 20;

Mã kho: DC2-20P_S_GOO

Tên hàng: DC2-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng); Mã: DC2-16P_S; Hàng tương đương: IDE 16; Mã kho: DC2-16P_S_GOO

DC2-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng)

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: DC2-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-16P_S;

Hàng tương đương: IDE 16;

Mã kho: DC2-16P_S_GOO

Tên hàng: DC2-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng); Mã: DC2-14P_S; Hàng tương đương: IDE 14; Mã kho: DC2-14P_S_GOO

C2-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng)

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC2-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-14P_S;

Hàng tương đương: IDE 14;

Mã kho: DC2-14P_S_GOO

Tên hàng: DC2-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng); Mã: DC2-40P_R; Hàng tương đương: IDE 40; Mã kho: DC2-40P_R_GOO

DC2-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng)

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: DC2-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-40P_R;

Hàng tương đương: IDE 40;

Mã kho: DC2-40P_R_GOO

Tên hàng: DC2-34P IDE34P Box header 17x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng); Mã: DC2-34P_R; Hàng tương đương: IDE 34; Mã kho: DC2-34P_R_GOO

DC2-34P IDE34P Box header 17x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng)

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: DC2-34P IDE34P Box header 17x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-34P_R;

Hàng tương đương: IDE 34;

Mã kho: DC2-34P_R_GOO

DC2-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng)

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: DC2-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-26P_R;

Hàng tương đương: IDE 26;

Mã kho: DC2-26P_R_GOO

Tên hàng: DC2-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng); Mã: DC2-20P_R; Hàng tương đương: IDE 20; Mã kho: DC2-20P_R_GOO

DC2-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng)

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: DC2-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-20P_R;

Hàng tương đương: IDE 20;

Mã kho: DC2-20P_R_GOO

Tên hàng: DC2-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng); Mã: DC2-16P_R; Hàng tương đương: IDE 16; Mã kho: DC2-16P_R_GOO

DC2-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng)

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: DC2-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-16P_R;

Hàng tương đương: IDE 16;

Mã kho: DC2-16P_R_GOO

DC2-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng)

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC2-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-14P_R;

Hàng tương đương: IDE 14;

Mã kho: DC2-14P_R_GOO

Tên hàng: DC2-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng); Mã: DC2-10P_R; Hàng tương đương: IDE 10; Mã kho: DC2-10P_R_GOO

DC2-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng)

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC2-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong, có kẹp (só sừng);

Mã: DC2-10P_R;

Hàng tương đương: IDE 10;

Mã kho: DC2-10P_R_GOO