Trở Sứ Ngang SQP-5W

SQP-5W-0R5-J Điện trở 0.5R 5W 0.5R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang; Mã: SQP-5W-0R5-J

SQP-5W-0R5-J Điện trở 0.5R 5W 0.5R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang

Giá bán: 2.000VND

SQP-5W-0R5-J Điện trở 0.5R 5W 0.5R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang Mã: SQP-5W-0R5-J Keyword: điện trở sứ 0.5R 5W, 0R5 5WR5J 5W0R5J 0.5Ω 5W, 0Ω5 5WΩ5J 5W0Ω5J điện trở sứ hình chữ nhật

SQP-5W-6R8-J Điện trở 6.8R 5W 6.8R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang; Mã: SQP-5W-6R8-J

SQP-5W-6R8-J Điện trở 6.8R 5W 6.8R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang

Giá bán: 2.000VND

SQP-5W-6R8-J Điện trở 6.8R 5W 6.8R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang Mã: SQP-5W-6R8-J Keyword: điện trở sứ 6.8R 5W, 6R8 5W6R8J 5W6.8RJ 6.8Ω 5W, 6Ω8 5W6Ω8J điện trở sứ hình chữ nhật