Trở 5 vạch MF 1/4W (0.25W)

Tên hàng: Điện trở 27K 0.25W (27K 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-27K0.25W

Điện trở 27K 0.25W (27K 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 27K 0.25W (27K 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-27K0.25W

Tên hàng: Điện trở 510R 0.25W (510R 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-510R0.25WTên hàng: Điện trở 510R 0.25W (510R 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-510R0.25W

Điện trở 510R 0.25W (510R 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 510R 0.25W (510R 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-510R0.25W

Tên hàng: Điện trở 200R 0.25W (200R 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-200R0.25W

Điện trở 200R 0.25W (200R 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 200R 0.25W (200R 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-200R0.25W

Tên hàng: Điện trở 51R 0.25W (51R 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-51R0.25W

Điện trở 51R 0.25W (51R 1/4W) sai số 1%

Giá: 95VNĐ

Tên hàng: Điện trở 51R 0.25W (51R 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-51R0.25W

Tên hàng: Điện trở 1M 0.25W (1M 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-1M0.25W

Điện trở 1M 0.25W (1M 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 1M 0.25W (1M 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-1M0.25W

Tên hàng: Điện trở 820K 0.25W (820K 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-820K0.25W

Điện trở 820K 0.25W (820K 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 820K 0.25W (820K 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-820K0.25W

Tên hàng: Điện trở 680K 0.25W (680K 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-680K0.25W

Điện trở 680K 0.25W (680K 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 680K 0.25W (680K 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-680K0.25W

Tên hàng: Điện trở 560K 0.25W (560K 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-560K0.25W

Điện trở 560K 0.25W (560K 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 560K 0.25W (560K 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-560K0.25W

Tên hàng: Điện trở 390K 0.25W (390K 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-390K0.25W

Điện trở 390K 0.25W (390K 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 390K 0.25W (390K 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-390K0.25W

Tên hàng: Điện trở 270K 0.25W (270K 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-270K0.25WTên hàng: Điện trở 270K 0.25W (270K 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-270K0.25W

Điện trở 270K 0.25W (270K 1/4W) sai số 1%

Giá: 95 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 270K 0.25W (270K 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-270K0.25W