IDE-IDC

Tên hàng: FC-10P đầu bóp cáp IDE10 cái; Mã: FC-10P; Hàng tương đương: IDE 10, FC10P; Mã Kho: FC-10P_qew

FC-10P đầu bóp cáp IDE10 cái

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: FC-10P đầu bóp cáp IDE10 cái;

Mã: FC-10P;

Hàng tương đương: IDE 10, FC10P;

Mã Kho: FC-10P_qew

Tên hàng: FC-20P đầu bóp cáp IDE20 cái; Mã: FC-20P; Hàng tương đương: IDE 20; Mã kho: FC-20P_GOO

FC-20P đầu bóp cáp IDE20 cái

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: FC-20P đầu bóp cáp IDE20 cái;

Mã: FC-20P;

Hàng tương đương: IDE 20;

Mã kho: FC-20P_GOO

Tên hàng: FC-10P đầu bóp cáp IDE10 cái; Mã: FC-10P; Hàng tương đương: IDE 10, FC10P; Mã Kho: FC-10P_GOO

FC-10P đầu bóp cáp IDE10 cái

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: FC-10P đầu bóp cáp IDE10 cái;

Mã: FC-10P;

Hàng tương đương: IDE 10, FC10P;

Mã Kho: FC-10P_GOO

Tên hàng: FC-10P đầu bóp cáp IDE10 cái; Mã: FC-10P; Hàng tương đương: IDE 10, FC10P

FC-10P đầu bóp cáp IDE10 cái

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: FC-10P đầu bóp cáp IDE10 cái;

Mã: FC-10P;

Hàng tương đương: IDE 10, FC10P

Tên hàng: FC-10P đầu bóp cáp IDE10 cái; Mã: FC-10P; Hàng tương đương: IDE 10, FC10P

FC-10P đầu bóp cáp IDE10 cái

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: FC-10P đầu bóp cáp IDE10 cái;

Mã: FC-10P;

Hàng tương đương: IDE 10, FC10P