Điện Trở-RESISTOR

Tên hàng: Nhật Bản nhập khẩu thương hiệu goot TQ-95 Dương nhanh nhiệt điện 200W sắt rắn

Nhật Bản nhập khẩu thương hiệu goot TQ-95 Dương nhanh nhiệt điện 200W sắt rắn

Giá: .Liên hệ

Tên hàng: Nhật Bản nhập khẩu thương hiệu goot TQ-95 Dương nhanh nhiệt điện 200W sắt rắn

Tên hàng: Điện trở 33R 0.25W 33R (33R 1/4W); Mã: RES-33R0.25W

Điện trở 33R 0.25W 33R (33R 1/4W);

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 33R 0.25W 33R (33R 1/4W);

Mã: RES-33R0.25W

Tên hàng: Điện trở 56R 0.25W 56R (56R 1/4W); Mã: RES-56R0.25W

Điện trở 56R 0.25W 56R (56R 1/4W);

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 56R 0.25W 56R (56R 1/4W);

Mã: RES-56R0.25W

Tên hàng: Điện trở 13K 0.25W (13K 1/4W); Mã: RES-13K0.25W

Điện trở 13K 0.25W (13K 1/4W)

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 13K 0.25W (13K 1/4W);

Mã: RES-13K0.25W

Tên hàng: Điện trở 10K 0.25W (10K 1/4W) sai số 1%; Mã: RES-10K0.25W

Điện trở 10K 0.25W (10K 1/4W) sai số 1%

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 10K 0.25W (10K 1/4W) sai số 1%;

Mã: RES-10K0.25W

Tên hàng: Điện trở 10K 0.125W (10K 1/8W) sai số 5%; Mã: RES-10K0.125W

Điện trở 10K 0.125W (10K 1/8W) sai số 5%

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 10K 0.125W (10K 1/8W) sai số 5%;

Mã: RES-10K0.125W

Tên hàng: Điện trở 2.2K 0.25W (2K2 1/4W); Mã: RES-2.2K0.25W

Điện trở 2.2K 0.25W (2K2 1/4W)

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 2.2K 0.25W (2K2 1/4W);

Mã: RES-2.2K0.25W

Tên hàng: Điện trở 100K 0.25W (100K 1/4W); Mã: RES-100K0.25W

Điện trở 100K 0.25W (100K 1/4W)

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 100K 0.25W (100K 1/4W);

Mã: RES-100K0.25W

Tên hàng: Điện trở 22R 0.25W (22R 1/4W); Mã: RES-22R0.25W

Điện trở 22R 0.25W (22R 1/4W)

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 22R 0.25W (22R 1/4W);

Mã: RES-22R0.25W

Tên hàng: Điện trở 39R 0.25W (39R 1/4W); Mã: RES-39R0.25W

Điện trở 39R 0.25W (39R 1/4W)

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 39R 0.25W (39R 1/4W);

Mã: RES-39R0.25W

Tên hàng: Điện trở 15K 0.25W (15K 1/4W); Mã: RES-15K0.25W

Điện trở 15K 0.25W (15K 1/4W)

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 15K 0.25W (15K 1/4W);

Mã: RES-15K0.25W

Tên hàng: Điện trở 3.3K 0.25W (3K3 1/4W); Mã: RES-3.3K0.25W

Điện trở 3.3K 0.25W (3K3 1/4W)

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 3.3K 0.25W (3K3 1/4W);

Mã: RES-3.3K0.25W

Tên hàng: Điện trở 36R 2W sai số 1%; Mã: RES-36R2W

Điện trở 36R 2W sai số 1%

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 36R 2W sai số 1%;

Mã: RES-36R2W

Tên hàng: Điện trở 56R 0.25W (56R 1/4W) sai số 5%; Mã: RES-56R0.25W_5

Điện trở 56R 0.25W (56R 1/4W) sai số 5%

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 56R 0.25W (56R 1/4W) sai số 5%;

Mã: RES-56R0.25W_5

LÊN ĐẦU TRANG