Điện Trở-RESISTOR

R2512-2R Điện trở 2R 2512 2R 1W 1%...; Mã: R2512-2R; Kiểu chân: dán 2512; Xuất xứ: Hàng mới

R2512-2R Điện trở 2R 2512 2R 1W 1%…

Giá bán: 1.500VND

R2512-2R Điện trở 2R 2512 2R 1W 1%… Mã: R2512-2R Kiểu chân: dán 2512 Xuất xứ: Hàng mới

R2512-3R3 Điện trở 3.3R 2512 3.3R 1W 1%...; Mã: R2512-3R3; Kiểu chân: dán 2512; Xuất xứ: Hàng mới

R2512-3R3 Điện trở 3.3R 2512 3.3R 1W 1%…

Giá bán: 1.500VND

R2512-3R3 Điện trở 3.3R 2512 3.3R 1W 1%… Mã: R2512-3R3 Kiểu chân: dán 2512 Xuất xứ: Hàng mới

R2512-4R7 Điện trở 4.7R 2512 4.7R 1W 1%...; Mã: R2512-4R7; Kiểu chân: dán 2512; Xuất xứ: Hàng mới

R2512-4R7 Điện trở 4.7R 2512 4.7R 1W 1%…

Giá bán: 1.500VND

R2512-4R7 Điện trở 4.7R 2512 4.7R 1W 1%… Mã: R2512-4R7 Kiểu chân: dán 2512 Xuất xứ: Hàng mới

Điện trở 2.2R 2W 2.2R2W2.2R sai số 1%; Mã: R2R22W; Kiểu chân: cắm

Điện trở R2R22W 2.2R 2W 2.2R2W2.2R sai số 1%

Giá bán: 1.000VND

Điện trở 2.2R 2W 2.2R2W2.2R sai số 1% Mã: R2R22W Kiểu chân: cắm

SQP-5W-0R5-J Điện trở 0.5R 5W 0.5R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang; Mã: SQP-5W-0R5-J

SQP-5W-0R5-J Điện trở 0.5R 5W 0.5R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang

Giá bán: 2.000VND

SQP-5W-0R5-J Điện trở 0.5R 5W 0.5R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang Mã: SQP-5W-0R5-J Keyword: điện trở sứ 0.5R 5W, 0R5 5WR5J 5W0R5J 0.5Ω 5W, 0Ω5 5WΩ5J 5W0Ω5J điện trở sứ hình chữ nhật

SQP-5W-6R8-J Điện trở 6.8R 5W 6.8R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang; Mã: SQP-5W-6R8-J

SQP-5W-6R8-J Điện trở 6.8R 5W 6.8R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang

Giá bán: 2.000VND

SQP-5W-6R8-J Điện trở 6.8R 5W 6.8R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang Mã: SQP-5W-6R8-J Keyword: điện trở sứ 6.8R 5W, 6R8 5W6R8J 5W6.8RJ 6.8Ω 5W, 6Ω8 5W6Ω8J điện trở sứ hình chữ nhật

RX21-10W-100R-J Điện trở 100R 10W 100R 5%, điện trở dây cuốn; Mã: RX21-10W-100R-J

RX21-10W-100R-J Điện trở 100R 10W 100R 5%, điện trở dây cuốn

RX21-10W-100R-J Điện trở 100R 10W 100R 5%, điện trở dây cuốn Mã: RX21-10W-100R-J Hàng tương đương: RX21-5W-100R; 5W 5R, 4W 5R, điện trở sứ xanh

SQP-5W-4R7-J Điện trở 4.7R 5W 4.7R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang; Mã: SQP-5W-4R7-J

SQP-5W-4R7-J Điện trở 4.7R 5W 4.7R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang

Giá bán: 2.000VND

SQP-5W-4R7-J Điện trở 4.7R 5W 4.7R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang Mã: SQP-5W-4R7-J

RX21-10W-33R Điện trở 33R 10W 33R 5%, điện trở dây cuốn; Mã: RX21-10W-33R; Kiểu chân: cắm; Xuất xứ: Hàng mới

RX21-10W-33R Điện trở 33R 10W 33R 5%, điện trở dây cuốn

Giá bán: 3.000VND

RX21-10W-33R Điện trở 33R 10W 33R 5%, điện trở dây cuốn Mã: RX21-10W-33R Kiểu chân: cắm Xuất xứ: Hàng mới

RX21-10W-39R Điện trở 39R 10W 39R 5%, điện trở dây cuốn; Mã: RX21-10W-39R; Kiểu chân: cắm; Xuất xứ: Hàng mới

RX21-10W-39R Điện trở 39R 10W 39R 5%, điện trở dây cuốn

Giá bán: 3.000VND

RX21-10W-39R Điện trở 39R 10W 39R 5%, điện trở dây cuốn Mã: RX21-10W-39R Kiểu chân: cắm Xuất xứ: Hàng mới

RX21-10W-82R Điện trở 82R 10W 82R 5%, điện trở dây cuốn; Mã: RX21-10W-82R; Kiểu chân: cắm; Xuất xứ: Hàng mới

RX21-10W-82R Điện trở 82R 10W 82R 5%, điện trở dây cuốn

Giá bán: 3.000VND

RX21-10W-82R Điện trở 82R 10W 82R 5%, điện trở dây cuốn Mã: RX21-10W-82R Kiểu chân: cắm Xuất xứ: Hàng mới

Điện trở 3.3R 5W 3.3R5W3.3R SQP 5% trở sứ hình chữ nhật; Mã: SQP-5W-3R3; Kiểu chân: cắm 2 đầu; Xuất xứ: Hàng mới

Điện trở 3.3R 5W 3.3R5W3.3R SQP-5W-3R3 5% trở sứ hình chữ nhật

Giá bán: 2.000VND

Điện trở 3.3R 5W 3.3R5W3.3R SQP 5% trở sứ hình chữ nhật Mã: SQP-5W-3R3 Kiểu chân: cắm 2 đầu Xuất xứ: Hàng mới

SQP-5W-8R2-J Điện trở 8.2R 5W 8.2R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang; Mã: SQP-5W-8R2-J

SQP-5W-8R2-J Điện trở 8.2R 5W 8.2R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang

Giá bán: 2.000VND

SQP-5W-8R2-J Điện trở 8.2R 5W 8.2R 5% trở sứ hình chữ nhật, nằm ngang Mã: SQP-5W-8R2-J

RX27-5-7W-100RJ Điện trở 100R 7W 100R 5% trở sứ hình chữ nhật dọc; Mã: RX27-5-7W-100RJ; Kiểu chân: cắm 2 chân 1 hàng; Xuất xứ: Hàng mới

RX27-5-7W-100RJ Điện trở 100R 7W 100R 5% trở sứ hình chữ nhật dọc

Giá bán: 5.000VND

RX27-5-7W-100RJ Điện trở 100R 7W 100R 5% trở sứ hình chữ nhật dọc Mã: RX27-5-7W-100RJ Kiểu chân: cắm 2 chân 1 hàng Xuất xứ: Hàng mới