Trở Sứ Xanh RX21-10W

RX21-10W-100R-J Điện trở 100R 10W 100R 5%, điện trở dây cuốn; Mã: RX21-10W-100R-J

RX21-10W-100R-J Điện trở 100R 10W 100R 5%, điện trở dây cuốn

RX21-10W-100R-J Điện trở 100R 10W 100R 5%, điện trở dây cuốn Mã: RX21-10W-100R-J Hàng tương đương: RX21-5W-100R; 5W 5R, 4W 5R, điện trở sứ xanh

RX21-10W-33R Điện trở 33R 10W 33R 5%, điện trở dây cuốn; Mã: RX21-10W-33R; Kiểu chân: cắm; Xuất xứ: Hàng mới

RX21-10W-33R Điện trở 33R 10W 33R 5%, điện trở dây cuốn

Giá bán: 3.000VND

RX21-10W-33R Điện trở 33R 10W 33R 5%, điện trở dây cuốn Mã: RX21-10W-33R Kiểu chân: cắm Xuất xứ: Hàng mới

RX21-10W-39R Điện trở 39R 10W 39R 5%, điện trở dây cuốn; Mã: RX21-10W-39R; Kiểu chân: cắm; Xuất xứ: Hàng mới

RX21-10W-39R Điện trở 39R 10W 39R 5%, điện trở dây cuốn

Giá bán: 3.000VND

RX21-10W-39R Điện trở 39R 10W 39R 5%, điện trở dây cuốn Mã: RX21-10W-39R Kiểu chân: cắm Xuất xứ: Hàng mới

RX21-10W-82R Điện trở 82R 10W 82R 5%, điện trở dây cuốn; Mã: RX21-10W-82R; Kiểu chân: cắm; Xuất xứ: Hàng mới

RX21-10W-82R Điện trở 82R 10W 82R 5%, điện trở dây cuốn

Giá bán: 3.000VND

RX21-10W-82R Điện trở 82R 10W 82R 5%, điện trở dây cuốn Mã: RX21-10W-82R Kiểu chân: cắm Xuất xứ: Hàng mới