Connector

Tên hàng: Jack GX16-3P (Plug + socket); Mã: GX16-3P

GX16-3P Jack 3 chân, giắc 3 chân, đầu nối 3 chân, Jack GX16-3P (Plug + socket)

Giá: 11.000 VND

GX16-3P Jack 3 chân, giắc 3 chân, đầu nối 3 chân, Jack GX16-3P (Plug + socket)
Mã: GX16-3P
Phân nhóm: 3 Pin Connector
Mã kho: GX16-3P_RON
Từ khóa: GX16-3P Jack 3 chân, jack cắm 3 chân, giắc cắm 3 chân, giắc 3 chân, rack 3 chân, rack cắm 3 chân, đầu cắm 3 chân, 3p, 3pin, connector 3 pin, Jack GX16-3P (Plug + socket), giắc tròn sắt 3 chân, đầu cắm tròn 3 chân

Tên hàng: Jack GX16-10P (Plug + socket); Mã: GX16-10P

GX16-10P Jack 10 chân, giắc 10 chân, đầu nối 10 chân, Jack GX16-10P (Plug + socket)

Giá: 25.000 VNĐ

GX16-10P Jack 10 chân, giắc 10 chân, đầu nối 10 chân, Jack GX16-10P (Plug + socket)
Mã: GX16-10P
Phân nhóm: 10 Pin Connector
Mã kho: GX16-10P_RON
Từ khóa: GX16-10P Jack 10 chân, jack cắm 10 chân, giắc cắm 10 chân, giắc 10 chân, rack 10 chân, rack cắm 10 chân, đầu cắm 10 chân, 10p, 10pin, connector 10 pin, Jack GX16-10P (Plug + socket), giắc tròn sắt 10 chân, đầu cắm tròn 10 chân

Tên hàng: Jack GX16-9P (Plug + socket); Mã: GX16-9P

GX16-9P Jack 9 chân, giắc 9 chân, đầu nối 9 chân, Jack GX16-9P (Plug + socket)

Giá: 21.000 VNĐ

GX16-9P Jack 9 chân, giắc 9 chân, đầu nối 9 chân, Jack GX16-9P (Plug + socket)
Mã: GX16-9P
Phân nhóm: 9 Pin Connector
Mã kho: GX16-9P_RON
Từ khóa: GX16-9P Jack 9 chân, jack cắm 9 chân, giắc cắm 9 chân, giắc 9 chân, rack 9 chân, rack cắm 9 chân, đầu cắm 9 chân, 9p, 9pin, connector 9 pin, Jack GX16-9P (Plug + socket), giắc tròn sắt 9 chân, đầu cắm tròn 9 chân

Tên hàng: Jack GX16-8P (Plug + socket); Mã: GX16-8P

GX16-8P Jack 8 chân, giắc 8 chân, đầu nối 8 chân, Jack GX16-8P (Plug + socket)

Giá: 14.500 VNĐ

GX16-8P Jack 8 chân, giắc 8 chân, đầu nối 8 chân, Jack GX16-8P (Plug + socket)
Mã: GX16-8P
Phân nhóm: 8 Pin Connector
Mã kho: GX16-8P_RON
Từ khóa: GX16-8P Jack 8 chân, jack cắm 8 chân, giắc cắm 8 chân, giắc 8 chân, rack 8 chân, rack cắm 8 chân, đầu cắm 8 chân, 8p, 8pin, connector 8 pin, Jack GX16-8P (Plug + socket), giắc tròn sắt 8 chân, đầu cắm tròn 8 chân

Tên hàng: Jack GX16-7P (Plug + socket); Mã: GX16-7P

GX16-7P Jack 7 chân, giắc 7 chân, đầu nối 7 chân, Jack GX16-7P (Plug + socket)

Giá: 13.500 VNĐ

GX16-7P Jack 7 chân, giắc 7 chân, đầu nối 7 chân, Jack GX16-7P (Plug + socket)
Mã: GX16-7P
Phân nhóm: 7 Pin Connector
Mã kho: GX16-7P_RON
Từ khóa: GX16-7P Jack 7 chân, jack cắm 7 chân, giắc cắm 7 chân, giắc 7 chân, rack 7 chân, rack cắm 7 chân, đầu cắm 7 chân, 7p, 7pin, connector 7 pin, Jack GX16-7P (Plug + socket), giắc tròn sắt 7 chân, đầu cắm tròn 7 chân

Tên hàng: Jack GX16-6P (Plug + socket); Mã: GX16-6P

GX16-6P Jack 6 chân, giắc 6 chân, đầu nối 6 chân, Jack GX16-6P (Plug + socket)

Giá: 13.000 VNĐ

GX16-6P Jack 6 chân, giắc 6 chân, đầu nối 6 chân, Jack GX16-6P (Plug + socket)

Mã: GX16-6P

Phân nhóm: 6 Pin Connector

Mã kho: GX16-6P_RON

Từ khóa: GX16-6P Jack 6 chân, jack cắm 6 chân, giắc cắm 6 chân, giắc 6 chân, rack 6 chân, rack cắm 6 chân, đầu cắm 6 chân, 6p, 6pin, connector 6 pin, Jack GX16-6P (Plug + socket), giắc tròn sắt 6 chân, đầu cắm tròn 6 chân

GX16-5P

GX16-5P Jack 5 chân, giắc 5 chân, đầu nối 5 chân, Jack GX16-5P (Plug + socket)

Giá: 12.000 VNĐ

GX16-5P Jack 5 chân, giắc 5 chân, đầu nối 5 chân, Jack GX16-5P (Plug + socket)
Mã: GX16-5P
Phân nhóm: 5 Pin Connector
Mã kho: GX16-5P_RON
Từ khóa: GX16-5P Jack 5 chân, jack cắm 5 chân, giắc cắm 5 chân, giắc 5 chân, rack 5 chân, rack cắm 5 chân, đầu cắm 5 chân, 5p, 5pin, connector 5 pin, Jack GX16-5P (Plug + socket), giắc tròn sắt 5 chân, đầu cắm tròn 5 chân

Tên hàng: Jack GX16-4P (Plug + socket); Mã: GX16-4P

GX16-4P Jack 4 chân, giắc 4 chân, đầu nối 4 chân, Jack GX16-4P (Plug + socket)

Giá: 11.500 VNĐ

GX16-4P Jack 4 chân, giắc 4 chân, đầu nối 4 chân, Jack GX16-4P (Plug + socket); Mã: GX16-4P; Phân nhóm: 4 Pin Conector; Mã kho: GX16-4P_RON; Từ khóa: GX16-4P Jack 4 chân, jack cắm 4 chân, giắc cắm 4 chân, giắc 4 chân, rack 4 chân, rack cắm 4 chân, đầu cắm 4 chân, 4p, 4pin, conector 4 pin, Jack GX16-4P (Plug + socket), giắc tròn sắt 4 chân, đầu cắm tròn 4 chân

Tên hàng: Jack GX16-2P (Plug + socket); Mã: GX16-2P

GX16-2P Jack 2 chân, giắc 2 chân, đầu nối 2 chân, Jack GX16-2P (Plug + socket)

Giá: 10.000 VNĐ

GX16-2P Jack 2 chân, giắc 2 chân, đầu nối 2 chân, Jack GX16-2P (Plug + socket)
Mã: GX16-2P
Phân nhóm: 2 Pin Connector
Mã kho: GX16-2P_RON
Từ khóa: GX16-2P Jack 2 chân, jack cắm 2 chân, giắc cắm 2 chân, giắc 2 chân, rack 2 chân, rack cắm 2 chân, đầu cắm 2 chân, 2p, 2pin, connector 2 pin, Jack GX16-2P (Plug + socket), giắc tròn sắt 2 chân, đầu cắm tròn 2 chân

Tên hàng: Micro SD to USB 2.0 Reader

Micro SD to USB 2.0 Reader

Giá: 6,000 VNĐ

Tên hàng: Micro SD to USB 2.0 Reader

Tên hàng: Kẹp chip DIP8, Kẹp IC DIP8

Kẹp chip DIP8, Kẹp IC DIP8

GIá: Liên hệ

Tên hàng: Kẹp chip DIP8, Kẹp IC DIP8

Tên hàng: FC-10P đầu bóp cáp IDE10 cái; Mã: FC-10P; Hàng tương đương: IDE 10, FC10P; Mã Kho: FC-10P_qew

FC-10P đầu bóp cáp IDE10 cái

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: FC-10P đầu bóp cáp IDE10 cái;

Mã: FC-10P;

Hàng tương đương: IDE 10, FC10P;

Mã Kho: FC-10P_qew

Tên hàng: DC3-10P IDE10P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-10P_S; Hàng tương đương: IDE 10; Mã: DC3-10P_S_qew

DC3-10P IDE10P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: DC3-10P IDE10P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-10P_S;

Hàng tương đương: IDE 10;

Mã: DC3-10P_S_qew

Tên hàng: Đế IC 8 chân dẹt; Mã: DIP8S

Đế IC 8 chân dẹt

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 8 chân dẹt;

Mã: DIP8S

LÊN ĐẦU TRANG