Đầu cắm DB, DP

Tên hàng : Vỏ nhựa DB9

Vỏ nhựa DB9

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng : Vỏ nhựa DB9

Tên hàng : Đầu cắm SERVO DRIVER 26 chân, loại bắt ốc

Đầu cắm SERVO DRIVER 26 chân, loại bắt ốc

Giá: 47.500 VNĐ

Tên hàng : Đầu cắm SERVO DRIVER 26 chân, loại bắt ốc

Tên hàng: Đầu cắm SERVO DRIVER 20 chân, loại bắt ốc

Đầu cắm SERVO DRIVER 20 chân, loại bắt ốc

Giá: 46.000 VNĐ

Tên hàng: Đầu cắm SERVO DRIVER 20 chân, loại bắt ốc

DB9MS DB9 đực thẳng, hàn dây

GIá: 2,000 VNĐ

Tên: DB9MS DB9 đực thẳng, hàn dây Mã: DB9MS    

DB9FS DB9 cái thẳng, hàn dây

Giá: 2,000 VNĐ

Tên: DB9FS DB9 cái thẳng, hàn dây Mã: DB9FS        

DB9FSC DB9 cái thẳng, hàn dây có vỏ

2,000 VNĐ

Tên: DB9FSC DB9 cái thẳng, hàn dây có vỏ Mã: DB9FSC    

DB9MSC DB9 đực thẳng, hàn dây có vỏ

Giá: 3,500 VNĐ

Tên: DB9MSC DB9 đực thẳng, hàn dây có vỏ Mã: DB9MSC