Photo-Triac SSR

Tên hàng: MOC3062 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 600V; Mã: MOC3062; Kiểu chân: cắm DIP-6; Thương hiệu: TOSHIBA; Phân nhóm: Photocoupler->Photo-triac

MOC3062 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 600V

Giá: 5,500 VNĐ

Tên hàng: MOC3062 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 600V;

Mã: MOC3062;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-triac

Tên hàng: VO4258H DIP6 Photo-TRIAC 800V; Mã: VO4258H; Kiểu chân: cắm DIP-8; Thương hiệu: AVAGO; Hàng tương đương: VO4258 V04258H V04258 VO4257D VO4257H V4257M VO4258D VO4258H VO4258M VO4257D-X006 VO4257H-X006 VO4257M-X006 VO4258D-X006 VO4258H-X006 VO4258M-X006 SMD-6, VO4257D-X007T VO4257H-X007T VO4257M-X007T VO4258D-X007T VO4258H-X007T VO4258M-X007T

VO4258H DIP6 Photo-TRIAC 800V

Giá: 27,000 VNĐ

Tên hàng: VO4258H DIP6 Photo-TRIAC 800V;

Mã: VO4258H;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: AVAGO;

Hàng tương đương: VO4258 V04258H V04258 VO4257D VO4257H V4257M VO4258D VO4258H VO4258M VO4257D-X006 VO4257H-X006 VO4257M-X006 VO4258D-X006 VO4258H-X006 VO4258M-X006 SMD-6, VO4257D-X007T VO4257H-X007T VO4257M-X007T VO4258D-X007T VO4258H-X007T VO4258M-X007T

Tên hàng: BTA25-600B BTA25 RD-91 TRIAC 25A 600V; Mã: BTA25-600B; Kiểu chân: cắm RD91; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: BTA25-600A, BTA25-600B, BTA25-600C; BTA25-600E, BTA25-700A, BTA25-700B, BTA25-700C; BTA25-700E, BTA25-800A, BTA25-800B, BTA25-800C; BTA25-800E, BTA25-1200A, BTA25-1200B, BTA25-1200C; BTA25-1200E; Phân nhóm: TRIAC

BTA25-600B BTA25 RD-91 TRIAC 25A 600V;

Giá: 43,500 VNĐ

Tên hàng: BTA25-600B BTA25 RD-91 TRIAC 25A 600V;

Mã: BTA25-600B;

Kiểu chân: cắm RD91;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA25-600A, BTA25-600B, BTA25-600C; BTA25-600E, BTA25-700A, BTA25-700B, BTA25-700C; BTA25-700E, BTA25-800A, BTA25-800B, BTA25-800C; BTA25-800E, BTA25-1200A, BTA25-1200B, BTA25-1200C; BTA25-1200E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA80-800B BTA80 TOP4 TRIAC 80A 800V; Mã: BTA80-800B; Kiểu chân: cắm TOP4; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: BTA80-600A, BTA80-600B, BTA80-600C; BTA80-600E, BTA80-700A, BTA80-700B, BTA80-700C; BTA80-700E, BTA80-800A, BTA80-800B, BTA80-800C; BTA80-800E, BTA80-1200A, BTA80-1200B, BTA80-1200C; BTA06-1200E; Phân nhóm: TRIAC

BTA80-800B BTA80 TOP4 TRIAC 80A 800V

Giá: 105,000 VNĐ

Tên hàng: BTA80-800B BTA80 TOP4 TRIAC 80A 800V;

Mã: BTA80-800B;

Kiểu chân: cắm TOP4;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA80-600A, BTA80-600B, BTA80-600C; BTA80-600E, BTA80-700A, BTA80-700B, BTA80-700C; BTA80-700E, BTA80-800A, BTA80-800B, BTA80-800C; BTA80-800E, BTA80-1200A, BTA80-1200B, BTA80-1200C; BTA06-1200E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA60-800B TOP4 TRIAC 60A 800V; Mã: BTA60-800B; Kiểu chân: cắm TOP4; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: BTA60-600A, BTA60-600B, BTA60-600C; BTA60-600E, BTA60-700A, BTA60-700B, BTA60-700C; BTA60-700E, BTA60-800A, BTA60-800B, BTA60-800C; BTA60-800E, BTA60-1200A, BTA60-1200B, BTA60-1200C; BTA06-1200E; Phân nhóm: TRIAC

BTA60-800B TOP4 TRIAC 60A 800V; Mã: BTA60-800B;

Giá: 105,000 VNĐ

Tên hàng: BTA60-800B TOP4 TRIAC 60A 800V;

Mã: BTA60-800B;

Kiểu chân: cắm TOP4;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA60-600A, BTA60-600B, BTA60-600C; BTA60-600E, BTA60-700A, BTA60-700B, BTA60-700C; BTA60-700E, BTA60-800A, BTA60-800B, BTA60-800C; BTA60-800E, BTA60-1200A, BTA60-1200B, BTA60-1200C; BTA06-1200E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA26800B BTA26-800B BTA26800 TOP3 TRIAC 26A 800V; Mã: BTA26-800B; Kiểu chân: cắm TOP3; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: BTA26-600A, BTA26-600B, BTA26-600C; BTA26-600E, BTA26-700A, BTA26-700B, BTA26-700C; BTA26-700E, BTA26-800A, BTA26-800B, BTA26-800C; BTA26-800E, BTA26-1200A, BTA26-1200B, BTA26-1200C; BTA26-1200E; Phân nhóm: TRIAC

BTA26800B BTA26-800B BTA26800 TOP3 TRIAC 26A 800V

Giá: 12,500 VNĐ

Tên hàng: BTA26800B BTA26-800B BTA26800 TOP3 TRIAC 26A 800V;

Mã: BTA26-800B;

Kiểu chân: cắm TOP3;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA26-600A, BTA26-600B, BTA26-600C; BTA26-600E, BTA26-700A, BTA26-700B, BTA26-700C; BTA26-700E, BTA26-800A, BTA26-800B, BTA26-800C; BTA26-800E, BTA26-1200A, BTA26-1200B, BTA26-1200C; BTA26-1200E;

Phân nhóm: TRIAC

BTA40-700B BTA40 RD91 TRIAC 40A 700V

Giá: 36,000 VNĐ

Tên hàng: BTA40-700B BTA40 RD91 TRIAC 40A 700V;

Mã: BTA40-700B;

Kiểu chân: cắm RD-91;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA40-600A, BTA40-600B, BTA40-600C; BTA40-600E, BTA40-700A, BTA40-700B, BTA40-700C; BTA40-700E, BTA40-800A, BTA40-800B, BTA40-800C; BTA40-800E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA24-800B BTA24 TO220 TRIAC 24A 800V; Mã: BTA24-800B; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: BTA24-800A, BTA24-800B, BTA24-800C; BTA24-800E; Phân nhóm: TRIAC

BTA24-800B BTA24 TO220 TRIAC 24A 800V

Giá: 8,500 VNĐ

Tên hàng: BTA24-800B BTA24 TO220 TRIAC 24A 800V;

Mã: BTA24-800B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA24-800A, BTA24-800B, BTA24-800C; BTA24-800E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA24-600B BTA24 TO220 TRIAC 24A 600V; Mã: BTA24-600B; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: BTA24-600A, BTA24-600B, BTA24-600C; BTA24-600E; Phân nhóm: TRIAC

BTA24-600B BTA24 TO220 TRIAC 24A 600V

Giá: 6,000 VNĐ

Tên hàng: BTA24-600B BTA24 TO220 TRIAC 24A 600V;

Mã: BTA24-600B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA24-600A, BTA24-600B, BTA24-600C; BTA24-600E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA20-600B BTA20 TO220 TRIAC 20A 600V; Mã: BTA20-600B; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: BTA20-600A, BTA20-600B, BTA20-600C; Phân nhóm: TRIAC

BTA20-600B BTA20 TO220 TRIAC 20A 600V

Giá: 5,500 VNĐ

Tên hàng: BTA20-600B BTA20 TO220 TRIAC 20A 600V;

Mã: BTA20-600B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA20-600A, BTA20-600B, BTA20-600C;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA16-800B BTA16 TO220 TRIAC 16A 800V; Mã: BTA16-800B; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: BTA16-600A, BTA16-600B, BTA16-600C; Phân nhóm: TRIAC

BTA16-800B BTA16 TO220 TRIAC 16A 800V

Giá: 5,000 VNĐ

Tên hàng: BTA16-800B BTA16 TO220 TRIAC 16A 800V;

Mã: BTA16-800B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA16-600A, BTA16-600B, BTA16-600C;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA16-600B BTA16 TO220 TRIAC 16A 600V; Mã: BTA16-600B; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: BTA16-600A, BTA16-600B, BTA16-600C; Phân nhóm: TRIAC

BTA16-600B BTA16 TO220 TRIAC 16A 600V

Giá: 4,500 VNĐ

Tên hàng: BTA16-600B BTA16 TO220 TRIAC 16A 600V;

Mã: BTA16-600B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA16-600A, BTA16-600B, BTA16-600C;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA12-600B BTA12 TO220 TRIAC 12A 600V; Mã: BTA12-600B; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: BTA12-600A, BTA12-600B, BTA12-600C; Phân nhóm: TRIAC

BTA12-600B BTA12 TO220 TRIAC 12A 600V

Giá: 4,500 VNĐ

Tên hàng: BTA12-600B BTA12 TO220 TRIAC 12A 600V;

Mã: BTA12-600B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA12-600A, BTA12-600B, BTA12-600C;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA10-600B BTA10 TO220 TRIAC 10A 600V; Mã: BTA10-600B; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: BTA10-600A, BTA10-600B, BTA10-600C; Phân nhóm: TRIAC

BTA10-600B BTA10 TO220 TRIAC 10A 600V

Giá: 4,500 VNĐ

Tên hàng: BTA10-600B BTA10 TO220 TRIAC 10A 600V;

Mã: BTA10-600B;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: BTA10-600A, BTA10-600B, BTA10-600C;

Phân nhóm: TRIAC