Thạch Anh-Crystal

Tên hàng: Thạch anh 16MHz 3 chân cắm; Mã: TA_ZTT_16MHz; Hàng tương đương: Z16.00MT Z16.00

Thạch anh 16MHz 3 chân cắm

Giá: 1,500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 16MHz 3 chân cắm;

Mã: TA_ZTT_16MHz;

Hàng tương đương: Z16.00MT Z16.00

Tên hàng: Thạch anh 10MHz 3 chân cắm; Mã: TA_ZTT_10MHz; Kiểu chân: cắm 3 chân; Hàng tương đương: Z10.00MT ,Z10.00 10.0MC; Phân nhóm: Thạch anh 3 chân ZTT

Thạch anh 10MHz 3 chân cắm

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 10MHz 3 chân cắm;

Mã: TA_ZTT_10MHz;

Kiểu chân: cắm 3 chân;

Hàng tương đương: Z10.00MT ,Z10.00 10.0MC;

Phân nhóm: Thạch anh 3 chân ZTT

Tên hàng: Thạch anh 20MHz HC-49S; Mã: TA_HC-49S_20MHz; Kiểu chân: cắm DIP-2;

Thạch anh 20MHz HC-49S

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 20MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_20MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2;

Tên hàng: Thạch anh 45MHz OSC 3V3, 4 chân dán 7050 7x5mm; Kiểu chân: dán 7050; Mã: TA7050-3V3-45MHz; Dùng cho: vật tư biến tần;

Thạch anh 45MHz OSC 3V3, 4 chân dán 7050 7x5mm

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 45MHz OSC 3V3, 4 chân dán 7050 7x5mm;

Kiểu chân: dán 7050;

Mã: TA7050-3V3-45MHz;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Tên hàng: Thạch anh 48MHz OSC 3V3 4 chân dán 3225 3.2x2.5mm; Kiểu chân: dán 3225; Mã: TA3225-3V3-48MHz; Dùng cho: vật tư biến tần

Thạch anh 48MHz OSC 3V3 4 chân dán 3225 3.2×2.5mm

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 48MHz OSC 3V3 4 chân dán 3225 3.2×2.5mm;

Kiểu chân: dán 3225;

Mã: TA3225-3V3-48MHz;

Dùng cho: vật tư biến tần

Tên hàng: Thạch anh 48MHz OSC 3V3 TXC 7X 4 chân dán 3225 3.2x2.5mm; Kiểu chân: dán 3225; Mã: TA3225-3V3-48MHz_TXC7X; Dùng cho: vật tư biến tần

Thạch anh 48MHz OSC 3V3 TXC 7X 4 chân dán 3225 3.2×2.5mm

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 48MHz OSC 3V3 TXC 7X 4 chân dán 3225 3.2×2.5mm;

Kiểu chân: dán 3225; Mã: TA3225-3V3-48MHz_TXC7X;

Dùng cho: vật tư biến tần

Tên hàng: Thạch anh 16MHZ 4 chân cắm SG-531P; Mã hàng: TA_SG-531P_16.000MHZ; Dùng cho: Vật tư Servo driver, Vật tư biến tần

Thạch anh 16MHZ 4 chân cắm SG-531P

Giá: 18.000 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 16MHZ 4 chân cắm SG-531P;

Mã hàng: TA_SG-531P_16.000MHZ;

Dùng cho: Vật tư Servo driver, Vật tư biến tần

Tên hàng: Thạch anh 8MHz 3 chân cắm; Mã: TA_ZTT_8MHz

Thạch anh 8MHz 3 chân cắm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 8MHz 3 chân cắm;

Mã: TA_ZTT_8MHz

Tên hàng: Thạch anh 8MHz 3 chân cắm; Mã: TA_ZTT_8MHz

Thạch anh 8MHz 3 chân cắm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 8MHz 3 chân cắm;

Mã: TA_ZTT_8MHz

Tên hàng: Thạch anh 32.768KHZ 4 chân dán MC-306; Mã hàng: TA_MC-306_32.768KHZ;

Thạch anh 32.768KHZ 4 chân dán MC-306

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 32.768KHZ 4 chân dán MC-306;

Mã hàng: TA_MC-306_32.768KHZ;

Tên hàng: Tấm Lót Thạch Anh 49S 49U; Mã: TL49S49U

Tấm Lót Thạch Anh 49S 49U

Giá: 75.000 VNĐ

Tên hàng: Tấm Lót Thạch Anh 49S 49U;

Mã: TL49S49U

Tên hàng: Thạch anh 4MHz HC-49SMD; Mã hàng: TA_HC-49SMD_4MHz; Kiểu chân: dán

Thạch anh 4MHz HC-49SMD

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 4MHz HC-49SMD;

Mã hàng: TA_HC-49SMD_4MHz;

Kiểu chân: dán

Tên hàng: Thạch anh 32.768KHz 2x6mm; Mã: TA32.768KHz

Thạch anh 32.768KHz 2x6mm

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 32.768KHz 2x6mm;

Mã: TA32.768KHz

Tên hàng: Thạch anh 4MHz HC-49SMD; Mã hàng: TA_HC-49SMD_4MHz; Kiểu chân: dán

Thạch anh 16MHz HC-49SMD

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 16MHz HC-49SMD;

Mã hàng: TA_HC-49SMD_16MHz;

Kiểu chân: dán