1N4148 Diode 1N4148 DO35 1/2W

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: 1N4148 Diode 1N4148 DO35 1/2W;

Mã: 1N4148_DO35;

Kiểu chân: cắm DO-35

Tên hàng: 1N4148 Diode 1N4148 DO35 1/2W;  Mã: 1N4148_DO35;  Kiểu chân: cắm DO-35

Tên hàng: 1N4148 Diode 1N4148 DO35 1/2W;
Mã: 1N4148_DO35;
Kiểu chân: cắm DO-35

Tags: ,