1N4735A Diode Zener 6V2 1W

Giá:500 VNĐ

Tên hàng: 1N4735A Diode Zener 6V2 1W;

Mã: 1N4735A;

Kiểu chân: cắm DO-41

Tên hàng: 1N4735A Diode Zener 6V2 1W;  Mã: 1N4735A;  Kiểu chân: cắm DO-41

Tên hàng: 1N4735A Diode Zener 6V2 1W;
Mã: 1N4735A;
Kiểu chân: cắm DO-41

Tags: ,