1N5399 Diode 1.5A 1000V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 1N5399 Diode 1.5A 1000V;

Mã: 1N5399;

Kiểu chân: cắm;

Phân nhóm: Diode chỉnh lưu;

Hàng tương đương: IN5399

Tên hàng: 1N5399 Diode 1.5A 1000V;  Mã: 1N5399;  Kiểu chân: cắm;  Phân nhóm: Diode chỉnh lưu;  Hàng tương đương: IN5399

Tên hàng: 1N5399 Diode 1.5A 1000V;
Mã: 1N5399;
Kiểu chân: cắm;
Phân nhóm: Diode chỉnh lưu;
Hàng tương đương: IN5399

Tags: ,