JRC2901 JRC 2901 SOP14 5.2mm IC thuật toán

Tên hàng: JRC2901 ,JRC 2901 ,SOP14 5.2mm IC thuật toán;

Mã: 2901JRC;

Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14 5.2mm;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Phân nhóm: IC thuật toán;

Mã kho: 2901JRC_-ic

Tên hàng: JRC2901 ,JRC 2901 ,SOP14 5.2mm IC thuật toán; Mã: 2901JRC; Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14 5.2mm; Dùng cho: vật tư biến tần; Phân nhóm: IC thuật toán; Mã kho: 2901JRC_-ic

Tên hàng: JRC2901 ,JRC 2901 ,SOP14 5.2mm IC thuật toán;
Mã: 2901JRC;
Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14 5.2mm;
Dùng cho: vật tư biến tần;
Phân nhóm: IC thuật toán;
Mã kho: 2901JRC_-ic

 

 

LÊN ĐẦU TRANG